Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Beleidsvisie Kampenhout-Centrum

De gemeenteraad keurde op donderdag 16 mei 2024 de beleidsvisie voor Kampenhout-Centrum goed. Dat was de laatste stap in een participatietraject dat als ‘Kleur mee de Toekomst’ op initiatief van de gemeente Kampenhout in 2017 startte en in 2021 een vervolg kreeg met 'Kampenhoudt van u'. De beleidsvisie formuleert een aantal ruimtelijke voorstellen om het centrum van Kampenhout aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, handel en horeca. 

Bekijk de volledige beleidsvisie

Kleur mee de Toekomst

Het doel van Kleur mee de Toekomst was om inwoners en bezoekers van de gemeente bij het ruimtelijk beleid te betrekken en samen te bekijken hoe Kampenhout er ruimtelijk op vooruit kon gaan. Dat gebeurde in samenwerking met de studiebureaus SPACE-LAB.be en Tri.zone, die parallel aan het traject ook heel wat analysewerk verrichtten.

Uit Kleur mee de Toekomst en de ruimtelijke analyse bleek dat inwoners de dorpskern van Kampenhout, in tegenstelling tot de dorpskernen van Berg of Nederokkerzeel, weinig actief en attractief vinden. De gemeente heeft aan Kampenhout-Sas voldoende winkels en horeca, maar inwoners missen die voorzieningen in het dorpscentrum. Bovendien gaven ze aan dat het centrum, ondanks de aanwezigheid van waardevol historisch erfgoed, niet echt aantrekkelijk is en de bouw van appartementen zelfs voor een anoniem centrum zorgt.

Het lokaal bestuur nam die bekommernissen ter harte en wil via allerlei ruimtelijke ingrepen het dorpscentrum van Kampenhout weer uitbouwen tot een levendig en aangenaam centrum waar er plaats is voor allerlei activiteiten en voorzieningen. Het moet een plek zijn waar mensen willen wonen en elkaar spontaan kunnen ontmoeten.

Kampenhoudt van u

Om die redenen legde het lokaal bestuur de focus voor het verdere onderzoek op de kern van Kampenhout. In 2021 ontstond zo een nieuw participatietraject: ‘Kampenhoudt van u’. In september 2021 plantte het lokaal bestuur een werfkeet en liefhebberscafé in Kampenhout-Centrum neer. Bewoners en bezoekers werden uitgenodigd om daar hun meningen en suggesties voor een aantrekkelijker centrum achter te laten. In totaal brachten meer dan 250 mensen een bezoekje én dat leverde een waslijst aan interessante ideeën op.

Die werden verder verwerkt tot een eerste ontwerpvisie. Het lokaal bestuur stelde die in september 2022 aan een ruim publiek voor. Inwoners kregen vervolgens opnieuw de kans om daarop te reageren, zowel op papier als via het participatieplatform www.kampenhoudtvanu.be. Daarnaast werd ook de visie van de adviesraden op de voorstellen gevraagd. Uiteindelijk leidden al die stappen, na grondige discussie en studie, tot de huidige beleidsvisie.

Acht kapstokken

De beleidsvisie is opgebouwd aan de hand van acht ‘kapstokken’, die elk op een bepaald thema focussen:

  1. een compacte dorpskern in de waardevolle open ruimte;
  2. een kern met typerende historische en dorpse kwaliteiten;
  3. een robuust en veerkrachtig groen-blauw netwerk;
  4. ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen;
  5. een aangename kern met ruimte voor handel en horeca; 
  6. een woonkern met ruimte voor bijkomende woningen;
  7. ruimte voor fietsers en voetgangers;
  8. een betere organisatie van gemotoriseerd verkeer.

Kort gezegd streeft het lokaal bestuur naar een aangenaam centrum met grote aandacht voor groen en duurzame mobiliteit. Een centrum waar het waardevolle erfgoed, dankzij de realisatie van het patrimoniumplan, een zinvolle invulling krijgt ten dienste van de burger. Zo worden de Grote pastorie en het Kasteel Van Bellinghen als de nieuwe thuis voor de diensten van het lokaal bestuur uitgebouwd.

Daarnaast wil het lokaal bestuur ook ruimte voorzien voor verschillende nieuwe woonontwikkelingen, waarbij nieuwe woonvormen, zoals collectief en coöperatief wonen, een belangrijke factor zijn. Het doel is om gemengde woonprojecten te realiseren waar jongeren, gezinnen met kinderen, oudere koppels en alleenstaanden een plek vinden rond bv. een gemeenschappelijk plein of collectieve tuin. Op die manier wil het lokaal bestuur de anonimiteit van individuele appartementen doorbreken. Het behoud van het dorpse karakter staat daarbij steeds voorop.

Door verbindingen naar de verschillende dorpskernen te leggen via een opgewaardeerd en uitgebreid netwerk van voetwegen en het groen-blauwe netwerk in het centrum aan de waardevolle open ruimte te linken, zet Kampenhout ook zijn toeristisch-recreatieve troeven nog beter op de kaart.

Nieuwe projecten in Kampenhout-Centrum zullen voortaan altijd aan de beleidsvisie getoetst worden en in overleg met alle betrokken partijen gebeuren, steeds met advies van de gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening (GECORO) en/of kwaliteitskamer ad hoK.

Het lokaal bestuur bedankt iedereen die van start tot finish bij het hele proces betrokken was en zich inzette om ideeën te formuleren, inspiratie te geven en kritisch te zijn. Het doel was om die inbreng maximaal te verwerken. Uiteraard moesten er onderweg ook compromissen gezocht worden tussen alle ideeën en verwachtingen van de inwoners, want elke Kampenhoutenaar moet zich in deze beleidsvisie kunnen vinden.

Bekijk de volledige beleidsvisie

Je kan de volledige beleidsvisie en de bijbehorende infopanelen via onderstaande knop nalezen.

Bekijk de beleidsvisie

Bekijk de infopanelen

Deel op facebook
Deel op twitter